Condicions d'ús del web

L'Empresa es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquest lloc web, així com a limitar, modificar o cancel·lar els termes i condicions generals aplicables al lloc web. Qualsevol modificació tindrà vigència a partir de la data de publicació de la mateixa i comprometrà qualsevol usuari que té accés a la pàgina després de la seua publicació. Aquestes condicions poden ser guardades i impreses per l'usuari usant la funció "Imprimir" del navegador.

Per a qualsevol informació sobre l'empresa o els seus productes i serveis, per favor, contacteu ací.

A. Objecte.

El lloc web té com a objectiu principal proveir informació sobre les activitats de l'Empresa, les seues iniciatives, productes i serveis en general, així com promocionar les seues relacions i oferir productes i serveis a usuaris.

B. Condicions d'utilització per a l'usuari.

Els usuaris poden tindre accés i veure el contingut d'aquest lloc web gratuïtament, conforme a aquests termes i a qualsevol terme específic descrit en cada contingut, producte o servei.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis del lloc web. Queden estrictament prohibides les activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; i en general, tota conducta que atempte, induïsca o puga atemptar contra el respecte a la dignitat humana i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o la protecció de la joventut i de la infantesa.

Així mateix queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona o entitat, o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o contingut, així com, incomplir qualsevol requisit de connexió.

C. Propietat intel·lectual i industrial.

El contingut, codis font, forma, disseny i denominació dels productes, aplicativos, eines, pàgines, marques, noms comercials, logotips, imatges, sons i gràfics, inclòs el copyright, són propietat o han estat cedits o objecte de llicència a favor de l'Empresa, pel qual l'autoria i el dret d'explotació en tots els seus termes i modalitats es troben protegits per les lleis mercantils i penals vigents, la infracció del qual, al marge de les responsabilitats pecuniàries corresponents, constitueix una activitat il·lícita o delictiva.

Llevat que s'indique el contrari, l'usuari s'haurà d'abstindre d'efectuar la reproducció, adaptació, combinació o integració en altres aplicacions, reparacions o qualsevol altra manipulació o transformació, així com qualsevol forma de comunicació pública o distribució, en relació amb tots els continguts accessibles a través del web.

A títol excepcional, l'usuari podria veure, imprimir i copiar pàgines d'aquest lloc web per a propòsits personals o d'informació únicament, quedant completament prohibit qualsevol ús comercial que no tingui com a finalitat la contractació de serveis amb l'Empresa.

D. Enllaços.

Aquells llocs web que establisquen hiperenllaços ("hyperlinks") amb les pàgines del present lloc web de l'Empresa s'hauran d'abstindre de reproduir les esmentades pàgines.

Queden expressament prohibits els enllaços marc, els enllaços profunds i els enllaços d'imatge o qualsevol altres que puguin atemptar contra els drets propietaris de l'Empresa, tals com serien la competència deslleial, la publicitat il·lícita, els drets de propietat intel·lectual i industrial, els drets d'imatge, l'honor, i la reputació comercial o similars.

Igualment, s'hauran d'abstindre d'utilitzar signes distintius, noms comercials, rètols, informacions o qualsevol altre contingut propi del lloc web, llevat de la indicació que forme part del propi enllaç ("link") i sempre que això estiga emparat legalment i/o contractualment. Açò anterior es fa extensiu al seu ús com a metaetiquetes, paraules clau o similars, inclòs el seu ús específic en cercadors.

En cap cas no es podrà donar a entendre ni declarar-se que l'Empresa ha autoritzat, intervé, assumeix, participa o ha supervisat en cap forma els continguts de la pàgina en la qual figure l'hiperenllaç, metaetiqueta, paraula clau o similars, ni tan sols si ha consentit la pròpia inclusió d'aquests, llevat d'autorització expressa.

E. Informació de marca.

El Taxi de Lucas, el seu logo i/o altres signes distintius esmentats en aquestes pàgines són marques o marques registrades de l'Empresa.

F. Responsabilitat.

L'Empresa no assumeix cap responsabilitat derivada de:

● la utilització per part de l'usuari dels continguts del lloc web de l'Empresa.
● el contingut i opinions publicades per tercers al lloc web de l'Empresa.
● danys ocasionats al maquinari o programari de l'usuari a causa de la possibilitat de contreure virus en navegar el lloc web de l'Empresa.

L'Empresa no garanteix a l'usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d'informació o qualssevol dels diferents serveis o productes oferts a través del mateix.

L'Empresa tampoc no garanteix la utilitat, obtenció de resultats o infal·libilitat dels continguts facilitats a través del web, que en tot cas ho són amb caràcter orientatiu i informatiu. Quantes opinions, mesures, descàrregues o actuacions de qualsevol tipus siguen adoptades per l'usuari, ho seran exclusivament pel seu compte i risc.

Llevat que s'establisca expressament el contrari en cada cas, l'Empresa no intervé, participa, ni assumeix cap garantia amb relació als serveis o productes oferts per tercers proveïdors que, en el seu cas, siguen accessibles mitjançant hiperenllaços o marcs publicitaris.

G. Dret aplicable i furs.

Les presents condicions es regeixen per la normativa espanyola vigent que li és d'aplicació. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis del lloc web, les parts, amb l'acceptació d'aquestes Condicions, se sotmetran als Tribunals i Jutjats de València (Espanya).

 

 

 
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner